04.10.2022

Работно време на РИК-29 Хасково до 16.10.2022

Работното време на РИК-29 Хасково за периода от 03.10.2022 до 16.10.2022 е от 11.00 до 13.00 часа.

02.10.2022

Преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 290900018, находяща се в община Димитровград

В РИК 29-Хасково е получено уведомление от председателя на СИК № 290900018, находяща се в община Димитровград, че имат технически проблем с машината за гласуване и същата е спряла да работи в 09: 50 часа.

След пристигане на техника от фирма „Сиела норма“ e установено, че има проблем с картовия четец, което обстоятелство е довело до неотстраним проблем и техническа неизправност, водещо до невъзможност за нормална работа с машината за гласуване.

По отношение на горепосочената секционна избирателна комисия е съставен Констативен протокол – Приложение № 4 от Методическите указания и Протокол – Приложение № 5 от Методическите указания, които удостоверяват наличие на форсмажорно обстоятелство по чл. 269 ИК.

ЦИК е уведомена за възникналото обстоятелство, която в свое заседание е взела решение да упълномощи РИК 29-Хасково, да се произнася с решение при наличие на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.269 ИК.

Мотивирайки се от гореизложеното, РИК 29-Хасково и на основание чл.72, ал.1,т.1 и т.2 от ИК,

РЕШИ:

В  СИК № 290900018, находяща се в община Димитровград, незабавно да се премине от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини.

За решението да се уведомят секционната избирателна комисия и община Димитровград.

Общинска администрация Димитровград да предаде на СИК № 290900018 Протоколи  Приложение № 83 – НС - хм и Приложение № 84 – НС-кр и получи обратно от комисията Приложение № 82 – НС - м.

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК.

02.10.2022

Откриване на изборния ден в област Хасково

Изборният ден е открит успешно във всички секции в област Хасково.

30.09.2022

Съобщение

На 30.09.2022 г. в 17:30 часа ще се проведе заседание на РИК Хасково.

29.09.2022

Съобщение

На 29.09.2022 г. в 17:00 часа ще се проведе заседание на РИК 29 Хасково.

28.09.2022

Съобщение

На 29.09.2022 г. в 12.00 часа ще се проведе заседание на РИК 29 Хасково.

28.09.2022

Съобщение

На 28.09.2022 г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково.

27.09.2022

Съобщение

На 27.09.2022 г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково.

27.09.2022

Обучение на членовете на СИК

РИК29 - Хасково уведомява членовете на секционните избирателни комисии, че на посочените по-долу линкове, публикува  записи от проведеното на 24.09 и 25.09.2022г онлайн обучение .

Линковете са достъпни  чрез платформа MS Teams на Microsoft.

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmI4ZTc5NDMtODJiNC00NzU1LWJlMTMtOTBhZmEzMzUxNTVl%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162%22%2C%22Oid%22%3A%223725b497-3a49-441c-962c-56af4aef0180%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
    https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmI0NGIwMjktZDBhNi00ZWQzLWFjNGYtYzBkOGE2YTQ2OWRm%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162%22%2C%22Oid%22%3A%223725b497-3a49-441c-962c-56af4aef0180%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmQ1ODAwMmItOGYxYy00NDE2LWIyOWMtM2E1OTkzYzQxM2U2%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162%22%2C%22Oid%22%3A%223725b497-3a49-441c-962c-56af4aef0180%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzdlYTQ3YzktMzk1ZC00NzU3LWI3MzQtOTdiYjE2MDYwYjZl%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162%22%2C%22Oid%22%3A%223725b497-3a49-441c-962c-56af4aef0180%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

26.09.2022

Съобщение

На 26.09.2022 г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково.

25.09.2022

СИК ЗА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

Оповестяване на мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на територията на РИК-29 Хасково в изрично определените избирателни секции по общини, както следва:

Община Харманли:

 1. Секция № 293300022; гр. Харманли; ул. Петко Каравелов 4; Тел.: 037382263; 0894/637169, 0886/995096

Община Ивайловград:

Секция № 291100002; гр. Ивайловград; бул. "Иван Вазов" № 8; Тел.: 036661/6090;

Община Любимец:

 1. Секция № 291700004; гр. Любимец, пл. 3-ти март №1, фоайето на НЧ : Братолюбие – 1884“; Тел.: 0882/956702, 0884/972535, 0886/114419;

Община Димитровград: Тел. 0391 68304

 1. Секция № 290900006; гр. Димитровград; бул. "Христо Ботев" № 45;
 2. Секция № 290900048; гр. Димитровград; бул."Димитър Димов" № 2; Тел.: 0391/68304;
 3. Секция № 290900076; гр. Меричлери;

 Община Свиленград: Тел.: 0379/74314, 0886/000710

 1. Секции № 292800014, 292800015, 292800016, 292800017, 292800018, 292800019 и 292800020; гр. Свиленград, ул. Отец Паисий 28,;
 2. Секция № 292800002; гр. Свиленград, ул. Генерал Струков 15;

Община Тополовград:

 1. Секция № 293200006; гр. Тополовград; Читалището, ул. "Св.Св. Кирил и Методий-1894", ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ №2; Тел.:0884522501;

Община Маджарово:

 • Секция № 291800001,адрес  гр. Маджарово, сградата на Общинска администрация; тел. 03720/2501, 13720/2347

 Община Симеоновград: Тел.: 037812341;

Секция № 292900001; гр. Симеоновград; ул. "Георги Заимов" №1 - ОУ "Иван Вазов";

Секция № 292900002; гр. Симеоновград; ул. "Георги Заимов" №1 - ОУ "Иван Вазов";

Секция № 292900004; гр. Симеоновград; ул. "Христо Ботев" №37 - СУ "Св. Климент Охридски";

Секция № 292900008; гр. Симеоновград; ул. "Христо Ботев" №37 - СУ "Св. Климент Охридски";

 Община Стамболово: тел. 0849635777, 0879635763

293000001

С.Стамболово

В сградата на СУ Стамболово

293000003

С.Бял кладенец

В кметството

293000011

С.Долно Черковище

В кметството

293000009

С.Долно Ботево

В кметството

293000025

С.Тънково

В сградата на читалището

 

Община Хасково:

 1. Секция № 293400079; гр. Хасково; Клуб на инвалидите с физически увреждания; бул. България № 164; Тел.: 038662424

Община Минерални бани:

 1. Секция № 291900001; с. Минерални бани; СУ „Проф.д-р Асен Зл.атаров“ ул. Калето 5

 

25.09.2022

Съобщение

На 25.09.2022 г. в 17:30 часа ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково.

22.09.2022

Съобщение

На 23.09.2022 г. в 17:30 часа ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково.

21.09.2022

Предстоящо обучение на членовете на СИК

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК,

Във връзка с предстоящите обучения на 24 и 25 септември 2022 г. с начален  час 10:00 ч. и 12:00 ч., моля да последвате линковете по-долу.

24.09 10:00

 Участници - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmI4ZTc5NDMtODJiNC00NzU1LWJlMTMtOTBhZmEzMzUxNTVl%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162%22%2C%22Oid%22%3A%223725b497-3a49-441c-962c-56af4aef0180%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
   
24.09 12:00
 Участници - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmI0NGIwMjktZDBhNi00ZWQzLWFjNGYtYzBkOGE2YTQ2OWRm%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162%22%2C%22Oid%22%3A%223725b497-3a49-441c-962c-56af4aef0180%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
   
25.09 10:00
 Участници - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmQ1ODAwMmItOGYxYy00NDE2LWIyOWMtM2E1OTkzYzQxM2U2%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162%22%2C%22Oid%22%3A%223725b497-3a49-441c-962c-56af4aef0180%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
 25.09 12:00
 
Участници - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzdlYTQ3YzktMzk1ZC00NzU3LWI3MzQtOTdiYjE2MDYwYjZl%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162%22%2C%22Oid%22%3A%223725b497-3a49-441c-962c-56af4aef0180%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
21.09.2022

Съобщение

На 21.09.2022 г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково.

19.09.2022

Съобщение

На 19.09.2022 г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково.

17.09.2022

Съобщение

Всички желаещи граждани на територията на област Хасково могат да гласуват пробно на машина с инсталирана демо версия в сградата на Районната Избирателна Комисия в гр. Хасково, Спортна зала "Дружба", северен вход, от 9.00 до 17.00 часа всеки ден.

16.09.2022

Съобщение

Уведомяваме членовете на СИК на територията на 29 ИР Хасково, че обучение на членовете на СИК от СИЕЛА НОРМА АД, ще се проведе при следните параметри:

 

 1. Предмет: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за РИК 29 – гр. Хасково     

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 20.09.2022 г. (вторник)

Час: 18:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

 

      Линк към обучителната он-лайн среща:

 

За срещата на 20.09.2022 (вторник) в 18:00 ч.:       

     

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 354 132 336 981
Passcode: ix6tS2

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

Контактите на вашия обучител:

Евгени Минков - Обучител

Тел.: +359 883 270 333

Ел. поща: [email protected]  

 

 1. Предмет: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за РИК 29 – гр. Хасково     

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 21.09.2022 г. (сряда)

Час: 18:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

 

      Линк към обучителната он-лайн среща:

 

За срещата на 21.09.2022 (сряда) в 18:00 ч.:       

     

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 399 524 071 945
Passcode: mLejbM

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

Контактите на вашия обучител:

Евгени Минков - Обучител

Тел.: +359 883 270 333

Ел. поща: [email protected]  

 

https://cik.is-bg.net/upload/181421/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D1%81+%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82+%D0%A2%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%81.PDF

Календар

Решения

 • № 313-нс / 03.10.2022

  относно: Анулиране на разписка № 29023004 на СИК № 293400094 в изборите за народни представители на 02.10.2022 год.

 • № 312-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане протоколи от СИК № 293400092 и 290900058

 • № 311-НС / 02.10.2022

  относно: Преназначаване на членове от състава на СИК.

всички решения