Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 67-НС
Хасково, 19.10.2021

ОТНОСНО: Утвърждаване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за избор за народни представители на Р България на 14.11.2021г

Във връзка с постъпило писмо от ЦИК с изх.№ ПВРНС-15-22/2 от 18.10.2021г., с което на всички РИК е указано да се стартира процедурата по одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на Р България на 14.11.2021г. в съответния изборен район, съгласно Решение № 617-ПВР/НС/24.09.2021г. на ЦИК.

Предвид горното, както и  на основание на чл. 70, ал.4, във връзка с чл. 72, ал. 1, т.1 Решение № 617-ПВР/НС/24.09.2021г. .и писмо с изх. ЦИК с изх.№ ПВРНС-15-22/2 от 18.10.2021г на ЦИК, РИК – 29 Хасково

Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА графичния файл с предпечатния образец на бюлетината за гласуване в  изборите за народни представители на Р България на 14.11.2021г. Образецът на бюлетината, съдържащ имената и подписите на присъстващите членове на РИК 29-Хасково, да се приложи като неразделна част от настоящото решение.

ОДОБРЯВА тираж от 234 000 / двеста тридесет и четири хиляди/ броя бюлетини за отпечатване за провеждане на изборите за народни представители на Р България на 14.11.2021г.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в 3 (три) дневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 19.10.2021 в 18:31 часа

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения