Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 157-ПВР/НС
Хасково, 07.11.2021

ОТНОСНО: Предаване на хартиени бюлетини на СИК, в които гласуването се извършва със СУЕМГ, и предаване на неизползваните хартиени бюлетини след приключване на изборния ден и отчитане на резултатите от СИК

На проведена работна среща на 29.10.2021 г. между областен управител и ОДМВР – Хасково, РДПБЗН – Хасково, „Информационно обслужване“ АД и РЗИ – Хасково, е разискван въпросът в СИК с машинно гласуване за двата вида избори хартиените бюлетини да не се предават на 100 %, а в случай на необходимост съответната общинска администрация да представи необходимия брой бюлетини.

С писмо изх. № ПРВ/НС-5-23 от 04.11.2021 г. ЦИК уведомява всички областни управители, всички РИК, всички кметове на общини и г- н Минко Ангелов – областен управител на област Хасково, че предоставянето на по-малък брой бюлетини в деня преди изборите на СК с машинно гласуване представлява организационно-техническа подготовка на изборите и е от компетентността на кметовете на общини, съгласувано с РИК.

След обсъждане на приетите методически указания с Решение № 825-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК РИК 29 – Хасково констатира, че при предаване на бюлетините се съставя протокол за приемане и предаване на изборни книжа и материали на СИК /Приложение № 91-ПВР/НС/, който протокол се подписва от член на РИК. При възникване на необходимост при предаване на необходимия брой хартиени бюлетини до 100 % следва да се състави нов протокол, а член на РИК да подпише същия. Следва да се отбележи също, че в протоколите на СИК за отразяване на изборните резултати, каквито са протоколи Приложение № 102-ПВР-хм и Приложение № 110-НС-хм, в част I, б. А. брой на получените бюлетини по реда на чл. 215 от ИК се вписва числото по т. 4 от протокола за предаване на бюлетините и би се получило несъответствие между първоначалния протокол за предаване на бюлетини по кочани и допълнително предадените с протокол бюлетини за съответния вид избор. Наред с това предаването на по-малък брой бюлетини при предаване на изборните книжа и материали би представлявало отклонение от  Решение № 825-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК и приетите методически указания. Поради тези доводи на съответната СИ с машинно гласуване следва да се предоставят на 100 %  хартиените бюлетини за гласуване за ПВР и НС.

Относно предаване на неизползваните бюлетини от СИК в Решение № 823-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, в раздел I, т. 6, раздел, II т. 15 и раздел III, т. 30 от същото, е указано, че неизползваните бюлетини на ПВР и неизползваните бюлетини на НС в съответната СИК заедно с другите помощни и технически материали – хартиени ленти, маркери, лепила, химикали, линийки и др., не се поставят в чувалите, а се опаковат отделно и се предават на общинската администрация. В т. 30 от същото решение е посочено, че комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК получава от представителите на общинска администрация по т. 6 и т. 15 пакетите с надпис „Неизползвани бюлетини ПВР на СИК №“ и „Неизползвани бюлетини НС на СИК №“ и ги поставя в определеното за съхранение помещение в съответната община.

С оглед Решение № 823-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК и писмо изх. № ПВРНС-5-23/04.11.2021 г. на ЦИК от компетентността на кметовете на съответната община като част от организационно-техническата подготовка на произвеждане на изборите е организирането и приемането на неизползваните бюлетини ПВР на СИК и неизползвани бюлетини на НС на СИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК РИК 29 – Хасково

 

РЕШИ

 

 1. РИК 29 – Хасково указва на общинските администрации на територията на 29-ти изборен район – Хасковски, че при раздаването на бюлетините и изборните книжа и материали в предизборния ден СИК следва да получат 100 % от бюлетините за съответната секция.
 2. РИК 29 – Хасково указва на общинските администрации при възможност да организират изпълнението на раздел I, т. 6, раздел, II т. 15 и раздел III, т. 30 от Решение № 823-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 07.11.2021 в 15:56 часа

Календар

Решения

 • № 431-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

 • № 430-ПВР / 21.11.2021

  относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

 • № 429-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения